Slide
Pescaturisme Palamós
PESCA LA MILLOR GAMBA DEL MÓN
Slide
PESCA LA MILLOR GAMBA DEL MÓN
PESCATURISME PALAMÓS

Per facilitar la seguretat i el correcte desenvolupament de l'activitat de pescaturisme, els participants tindran presents en tot moment les següents condicions de seguretat i requisits bàsics de participació:

 1. Pescaturisme Palamós és una activitat adreçada al públic adult. Els menors de 16 a 18 anys només poden participar acompanyats d'un adult que se'n faci responsable i que signarà com a tal. No està permesa l'activitat a menors de 16 anys.
 2. Cal portar roba adequada i còmode per passar una jornada en mar, que ha d’incloure com a mínim una peça d'abrigar impermeable, calçat de sola de goma que agafi tot el peu, gorra amb visera o barret i una muda de roba.
 3. Cal portar crema protectora solar que s'aplicarà a l'inici de l'activitat i de recanvi per anar-se'n posant al llarg de la jornada.
 4. Si se sospita que es pot patir mareig a bord, es recomana prendre algun medicament per evitar-ho, previ a l'inici de l'activitat i durant l’activitat.
 5. Abans de fer la reserva cal comunicar si es pateix alguna malaltia, intolerància, dolència o afecció que pugui alterar el desenvolupament de l'activitat (al·lèrgies alimentàries o altres, embaràs, disminucions físiques, psicològiques o sensorials...)
 6. Donades les característiques de l'activitat pesquera, es respectaran escrupolosament els horaris d'embarcament. No s'esperarà als participants que no es trobin al lloc i hora acordats prèviament. En el cas que els participants facin tard a la cita, no es retornarà l'import de l'activitat.
 7. Un cop embarcats, els pescaturistes quedaran sotmesos a l'autoritat del patró o capità del vaixell en termes de normes de seguretat, disciplina i bon ordre a bord. En aquest sentit, se seguiran estrictament les indicacions del patró o de la persona encarregada de seguretat a bord pel que fa a:
  1.  Ús d'armilles salvavides i supòsits d'abandó de buc
  2. Espais i tasques restringides durant les maniobres i la navegació
  3. Mobilitat i manipulació de peix, i tots aquells aspectes que afectin la seguretat dels participants a bord
 8. A causa de les condicions meteorològiques adverses o de la previsió que puguin ser-ho al llarg de la sortida, el patró de l'embarcació té la potestat d'anul·lar l'activitat en el moment de la trobada amb els participants. En aquest cas, s'abonarà el 100% de l'import de l'activitat o bé s’acordarà amb un canvi de data de la sortida.
 9. En cas de canvi o anul·lació per part dels participants, només es faran devolucions fins a 48 h prèvies de l'activitat.
 10. L'embarcació no tornarà a port fins que no acabi la jornada de pesca. El desenvolupament de l'activitat només es modificarà per causes meteorològiques o de seguretat, sempre a criteri del patró de l’embarcació.
 11. L'armador es reserva el dret d'admissió i no es fa responsable de les pèrdues o trencament dels objectes personals.

La participació en el Pescaturisme Palamós significa l'acceptació de totes i cada una de les clàusules aquí recollides, les quals seran acceptades i signades pels usuaris en confirmar la reserva.

Accedeix al formulari d'acceptació

 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

L’activitat de pescaturisme està regulada pel Reial Decret 239/2019, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les condicions per al desenvolupament de l'activitat de pesca-turisme.

La confirmació de la reserva implica, primer, el pagament de l’activitat a través de la plataforma tickets.museudelapesca.org, i, després, l’acceptació per part de tots i cada un dels participants de les 'Condicions de participació' a través del formulari específic. Sense algun d’aquests dos tràmits, la reserva no serà efectiva, i si algun dels participants no tramet les seves dades, se li prohibirà la participació.

Les dades personals de cada un dels participants seran notificades a l’autoritat competent de Capitania Marítima d'acord amb les mesures de control establertes en matèria de despatx i, en concret, a la normativa sobre l'embarcament del personal aliè a la tripulació.

En el moment de la confirmació de la reserva, s'informarà del lloc i l'hora exacta de trobada. Allà, la tripulació recollirà als participants i els acompanyarà fins a l'embarcació escollida.

Totes les activitats compten amb una assegurança de responsabilitat civil.

El Museu de la Pesca col·labora amb les empreses participants i amb l'Ajuntament de Palamós en la promoció i comercialització de les activitats de pescaturisme al municipi. No assumeix cap responsabilitat amb relació al desenvolupament de l'activitat, que recau exclusivament en les empreses autoritzades per a la pràctica de pescaturisme.